schemat rozkazu drużynowego

   propozycja   

Wąchock, 4 marca 2003 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Wąchock
Drużynowy 17 DH „Pioruny”
im. Zeusa Gromowładnego

Rozkaz L. 3/2003


Wstęp okolicznościowy (święta państwowe, rocznice, szczególne wydarzenia w Związku, tematom tym może być poświęcony rozkaz specjalny drużynowego).

Wyjątki z rozkazu komendanta Hufca ZHP Wąchock L. …/… z dnia ….. 2013 r.
(sprawy ogólnohufcowe lub dotyczące drużyny, m.in.: pełnienie funkcji na wyższych szczeblach struktury, przyznanie odznaczeń lub stopni instruktorskich instruktorom danej drużyny).

1.    Zarządzenia i informacje
1.1.    Zarządzenia
Przykład:
1.1.1. Zwołuję Zlot Drużyny …………………..
1.2.    Informacje
Przykład:
1.2.1. Podaję do wiadomości, że przy drużynie zawiązało się Koło Przyjaciół Harcerstwa. Na przewodniczącego Koła został wybrany pan ………………………………………..
1.2.2. Informuję o decyzji Rady Drużyny z dnia …. w sprawie ….. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

2.    Drużyna
(zmiany personalne w radzie drużyny, mianowania i zwolnienia funkcyjnych).

2.1.    Mianowania funkcyjnych
Przykład:
2.1.1. Na wniosek Rady Drużyny mianuję sam. Janinę Barys przyboczną z dniem ………
2.1.2. Na wniosek Rady Drużyny mianuję wyw. Tomasza Łęckiego kronikarzem drużyny z dniem ………

2.2.    Zwolnienia funkcyjnych
Przykład:
2.2.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia …… zwalniam ćw. Jacka Orła z funkcji zastępowego zastępu „Twardych” z dniem ………
2.2.2. Na wniosek Rady Drużyny zwalniam H.O. Piotra Kanię z funkcji przybocznego z dniem ………

2.3.    Powołania do rady drużyny
Przykład:
2.3.1. Powołuję w skład Rady Drużyny sam. Janinę Barys, przyboczną, z dniem ………

2.4.    Zwolnienia z rady drużyny
Przykład:
2.1.1. Zwalniam ze składu Rady Drużyny ćw. Jacka Orła z dniem ………

3.    Zastępy
3.1.    Utworzenie zastępu
Przykład:
3.1.1. Na wniosek Rady Drużyny powołuję zastęp „Sępów” w składzie:

 • … – zastępowa

3.2.    Rozwiązanie zastępu
Przykład:
3.2.1. Na wniosek Rady Drużyny rozwiązuję zastęp „Sępów”. Dotychczasowi członkowie zastępu zostają przydzieleni do nastepujących zastepów:

3.3.    Zmiany składu zastępów
Przykład:
3.3.1. Przenoszę z zastępu „Orłów” do zastępu „Sokołów” wyw. Jana Kota.

4.    Instrumenty metodyczne
4.1.    Zamknięcie próby na stopień
Przykład:
4.1.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia ……… zamykam próbę i przyznaję stopień ćwika odkr. Antoniemu Szpakowi.
4.2.    Otwarcie próby na stopień
Przykład:
4.2.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia ………. otwieram próbę na stopień ćwika:

 • odkr. Janowi Nowakowi
 • wyw. Tomaszowi Kowalskiemu

4.3.    Zamknięcie próby na sprawność
(nie w każdej sytuacji próba na sprawność musi być formalnie otwierana i zamykana rozkazem)
Przykład:
4.3.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia …….. zamykam próbę i przyznaję sprawność wskazidrogi pion. Ali Zadość.
4.4.    Otwarcie próby na sprawność
Przykład:
4.4.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia ………. otwieram próbę na sprawność łazika:

 • wyw. Krzysztofowi Murskiemu
 • dh. Jackowi Kolecie

4.5.    Zaliczenie projektu starszoharcerskiego
Przykład:
4.5.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia …….. zaliczam projekt „Biwak wigilijny”:

 • pion. Marynie Pszczyńskiej
 • sam. Joannie Kęsickiej
 • odkr. Janowi Barskiemu
 • ćw. Markowi Kościńskiemu

4.6.    Otwarcie projektu starszoharcerskiego
Przykład:
4.6.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia …….. zatwierdzam realizację projektu „Razem ku przeszłości” przez zastęp „Niedźwiedzi”.
4.7.    Otwarcie próby na znak służby
Przykład:
4.7.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia ………. otwieram próbę na znak służby turystyce zespołowi w składzie:

 • sam. Sylwia Tarabam
 • sam. Magda Poren
 • h.o. Krystyna Łoza
 • h.o. Martyna Łosicka
 • h.o. Dorota Firlej

4.8.    Zamknięcie próby na znak służby
Przykład:
4.8.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia …….. zamykam próbę i przyznaję znak służby dziecku:

 • ćw. Radosławowi Grzybowi
 • ćw. Jarosławowi Drugackiemu
 • h.o. Leszkowi Bielickiemu

4.9.    Przyznanie odznak i uprawnień
(tu uwzględniamy tylko nadawane przez drużynowego; nadane przez inne instytucje podajemy do wiadomości w wyjątkach z rozkazów wyższych instancji albo w p. 1.2)
Przykład:
4.9.1. Na wniosek Szefa Szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr … z dnia …… przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” h.o. Agnieszce Młodzińskiej.

4.10.    Nadanie Naramiennika Wędrowniczego
(w przypadku osób wstępujących do ZHP w wieku wędrowniczym nadanie Naramiennika może być też ujęte w rozkazie specjalnym zawierającym dopuszczenie do Przyrzeczenia)
Przykład:
4.10.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia ………. nadaję Naramiennik Wędrowniczy sam. Krystynie Pożodze.

4.11.    Otwarcie próby wędrowniczej
Przykład:
4.11.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia ………. otwieram próbę wędrowniczą ćw. Jackowi Kaktusińskiemu.

4.12.    Otwarcie próby harcerki/harcerza
(zamknięcie próby harcerki/harcerze, równoznaczne z dopuszczeniem do złożenia Przyrzeczenia, ogłaszamy na ogół w rozkazie specjalnym poświęconym tylko tej kwestii i odczytywanym bezpośrednio przed Przyrzeczeniem)
Przykład:
4.12.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia ………. otwieram próbę harcerza dh. Barbarze Rabarbar.

5.    Sprawy członkowskie
5.1.    Przyjęcie w poczet członków ZHP
(na podstawie §14 Statutu ZHP)
Przykład:
5.1.1. Na wniosek Rady Drużyny przyjmuję w poczet członków ZHP:

 • Sylwię Chmurną
 • Adama Barda

5.2.    Wystąpienie z ZHP
(na podstawie §25 Statutu ZHP – po deklaracji zainteresowanego)
Przykład:
5.2.1. Podaję do wiadomości, że z dniem ……… wyw. Łukasz Rybacki wystąpił z ZHP.
5.3.    Skreślenie z listy członków ZHP
(na podstawie §26 Statutu ZHP – w wyniku niewypełniania obowiązków członkowskich, ale TO NIE JEST KARA!)
Przykład:
5.3.1. Z dniem ……… skreślam z listy członków ZHP och. Martynę Wiewiórską z powodu niewypełniania obowiązków członkowskich.
5.4.    Ustanie członkostwa w ZHP
(na podstawie §24 ust. 4 Statutu ZHP)
Przykład:
5.4.1. Podaję do wiadomości, że w wyniku nieopłacenia składki członkowskiej w terminie z dniem ……… ustało członkostwo w ZHP:

 • mł. Jacka Brycza
 • sam. Teodory Różyckiej

5.5.    Zmiany przydziału służbowego i przynależności
(inne niż nabycie/ustanie członkostwa, ujmowane we wcześniejszych punktach)
Przykład:

(w przypadku przeniesienia się do nas osoby z innej drużyny)
5.5.1. Z dniem ……… przyjmuję w poczet członków drużyny pion. Joannę Gołomp i nadaję jej przydział służbowy do naszej drużyny. Informuję, że dh. Joanna przyszła do nas z 123 DH „Eskadra”.

(w przypadku przyjścia do nas osoby, która pozostaje z przydziałem służbowym gdzie indziej)
5.5.2. Z dniem ……… przyjmuję w poczet członków drużyny sam. Teresę Jadwidzką.

(w przypadku odejścia członka drużyny do innej jednostki; przypadki odejścia „do cywila” obejmują p. 5.2-5.4)
5.5.3. Podaję do wiadomości, że z dniem ……… wyw. Tomasz Wideł przeszedł do 321 DH „Flotylla”.

(w przypadku odejścia z drużyny osoby, która nie miała do niej przydziału służbowego)
5.5.4. Z dniem ……… skreślam z listy członków drużyny ćw. Tadeusza Różyckiego.

6.    Kary organizacyjne
(ujęte w §27 Statutu ZHP)
Przykład:
6.1. Udzielam upomnienia wyw. Markowi Racińskiemu za niewywiązywanie się z obowiązków kronikarza drużyny.
6.2. Udzielam nagany pion. Jadwidze Święcińskiej za sprzeczną z Prawem Harcerskim postawę podczas biwaku drużyny.
6.3. Wykluczam z ZHP h.o. Piotra Wilka za postępowanie sprzeczne z Prawem Harcerskim i odmowę zmiany postawy.

7.    Pochwały, wyróżnienia, nagrody
(każdy z członów otrzymuje kolejny numer)
Przykład:
7.1. Udzielam pochwały dh. Annie Maradaj za zaangażowanie w organizację przejazdu drużyny na biwak.

8.    Inne
(sprawy nieujęte w żadnym wcześniejszym punkcie wzorca; każdy z członów otrzymuje kolejny numer)

9.    Sprostowania
(korekta błędnie opublikowanych informacji w poprzednich rozkazach – z podaniem ich liczby i daty)
Przykład:
9.1. Informuję, że w rozkazie L. …./….. z dnia ………… w punkcie …………. błędnie podano nazwisko członka Rady Drużyny.
Było: wyw. Jacek Tracz
powinno być: wyw. Jacek Tkacz

Czuwaj !
phm. Jan Nowak