zasady tworzenia dokumentów (ZTD)

Standardy tworzenia aktów prawa wewnętrznego ZHP”, opublikowane przez GK ZHP 18 sierpnia 2014 r.Wbrew wszelkim oczekiwaniom, pierwszym zadaniem zespołu mającego zredukować liczbę regulaminów w ZHP było… opracowanie nowego regulaminu. Konkretnie, spisanie zasad pisania przyszłych regulaminów, tak żeby miały one podobną strukturę i posługiwały się tą samą terminologią.

Przy tworzeniu tego dokumentu oparliśmy się w znacznej mierze na zasadach obowiązujących w „świecie zewnętrznym” przy tworzeniu prawa państwowego. Dokument ma dwie strony, a więc długi nie jest, ale poza szeregiem wskazówek technicznych zawiera kilka zasad dużo bardziej fundamentalnych:

  • przy każdej zmianie istniejącego dokumentu trzeba od razu sporządzić tekst jednolity
  • do innych dokumentów należy odwoływać się jak najogólniej, np. przez tytuł, unikając odwołań do konkretnych lokalizacji – dzięki temu ich ewentualna zmiana w przyszłości nie spowoduje konieczności aktualizacji wszystkich innych aktów odwołujących się; dotyczy to zarówno przepisów państwowych, jak i innych dokumentów wewnętrznych ZHP
  • w dokumentach wewnętrznych ZHP nie powtarzamy konkretnych stwierdzeń przepisów państwowych ani aktów wyższego rzędu – od tego jest poradnictwo, które dużo łatwiej jest aktualizować w miarę potrzeb
  • uchwalane dokumenty muszą być niezwłocznie publikowane online, żeby adresaci mieli do nich dostęp

Tekst omawianego dokumentu został uzgodniony ze wszystkimi władzami szczebla centralnego i zaakceptowany przez nie. Ostatecznie Główna Kwatera opublikowała ten dokument jako oficjalne wytyczne pod tytułem „Standardy tworzenia aktów prawa wewnętrznego ZHP” (Komunikat 10/09/2014 GK ZHP).

Posted in ZTD