Instrukcja hufca

Nowa „Instrukcja tworzenia i działania hufca” została wprowadzona Uchwałą GK ZHP nr 157/2016 i weszła w życie z dniem 1 września 2016 r.:

Idea i zadania hufca są określone w Statucie ZHP, siłą rzeczy więc nowa Instrukcja nie wprowadza w tym zakresie żadnych nowości. Zmiany mają charakter organizacyjny:

 • przeniesiono do instrukcji niektóre postanowienia dotyczące Ewidencji ZHP, otwierając drogę do planowanej likwidacji osobnych regulaminów dotyczących tego systemu
 • dopuszczono wprost funkcjonowanie jednostek w hufcach innych niż wskazywałaby geografia, za zgodą obu zainteresowanych hufców
 • uregulowano kwestię ogłaszania decyzji władz hufca, w tym rozkazów komendanta
 • uregulowano podstawowe zasady współdziałania władz hufca
 • uwzględniono możliwość realizowania zadań hufca za pośrednictwem zespołów międzyhufcowych lub wręcz chorągwianych
 • określono rolę zespołów instruktorskich hufca w tworzeniu planu pracy hufca
 • wprowadzono obowiązek założenia konta lub subkonta bankowego dla jednostki działającej w hufcu na jej życzenie
 • uwzględniono możliwość prowadzenia dokumentacji hufca w formie elektronicznej
 • uelastyczniono procedurę naprawczą hufca


25 marca 2016 r. ruszyły konsultacje instruktorskie nowej „Instrukcji hufca”.

Szczegółowe zadania hufca oraz zakresy odpowiedzialności jego władz reguluje Statut ZHP. Oznacza to, że wszelkie instrukcje mogą jedynie regulować szczegóły funkcjonowania hufca. Skierowany do konsultacji projekt zawierał propozycje m.in. ograniczenia zakresu wymaganej dokumentacji oraz uproszczenia pracy z Ewidencją ZHP i dokumentacją papierową. W odpowiedzi na obserwowane przez lata problemy podjęliśmy także próbę określenia choć ogólnych ram współpracy władz hufca.

Projekt instrukcji skierowany do konsultacji instruktorskich

Termin na zgłaszanie uwag wyznaczyliśmy na 17 kwietnia. Spośród jednostek, które podały w Ewidencji ZHP dane kontaktowe, zaproszenie do udziału w konsultacjach zostało skierowane do:

 • 75 dużych gromad i drużyn (wszystkich),
 • 62 szczepów (co czwartego),
 • 24 związków drużyn (wszystkich),
 • 66 hufców (co piątego),
 • 17 chorągwi (wszystkich).

a ponadto do wszystkich władz naczelnych oraz szeregu ekspertów wskazanych imiennie przez GK ZHP.

Zestawienie zgłoszonych uwag wraz z ich ostatecznym losem: format ODSformat XLSX.

Rekomendacje Zespołu został przedstawione Głównej Kwaterze ZHP. Po naniesieniu decyzji GK na projekt został on przesłany do zatwierdzenia wskazanym przez GK ekspertom. Uwagi ekspertów zostały naniesione i ostatecznie po finalnej redakcji dokumentów GK zatwierdziła Instrukcję 9 sierpnia 2016 r.