ujednolicony regulamin mundurowy

1 marca 2016 r. weszła w życie nowelizacja regulaminu mundurowego z marca 2015 r., opublikowana jako tekst jednolity (Uchwała GK ZHP nr 120/2016 z 1 marca 2016 r.):


38. Zjazd ZHP nakazał opracowanie do końca 2014 r. tekstu jednolitego regulaminu mundurowego ZHP.
W naszym rozumieniu, potwierdzonym przez Główną Kwaterę, regulamin ów miał zawierać:

 • regulamin mundurów podstawowych z 2005 r.
 • regulamin mundurów specjalności wodnej z 2013 r.
 • regulamin mundurów specjalności konnej, w momencie podejmowania przez Zjazd uchwały obowiązujący w wersji z 1997 r.
 • późniejsze aneksy do regulaminu podstawowego (sznury rad chorągwi, oznaczenie projektu SH)
 • regulamin oznak i odznak
 • poprawione błędy i uzupełnione luki dotychczasowych rozwiązań

W przypadku tego regulaminu rola Zespołu od początku miała być jeszcze bardziej techniczna niż zazwyczaj. Przy ustalaniu zakresu tego zadania z Główną Kwaterą od początku wykluczyliśmy jakiekolwiek większe zmiany dzisiejszych rozwiązań. Główna Kwatera zdecydowała także o traktowaniu tego projektu jak aktu specjalistycznego, tj. ograniczone konsultacje z pojedynczymi, wskazanymi imiennie osobami dobrze znającymi tę materię.

W lutym 2014 r. na zapytaj.zhp.pl zadaliśmy pytanie o zauważone na przestrzeni lat luki i błędy w obowiązujących regulacjach dotyczących mundurów. Wszystkie zgłoszone uwagi rozpatrzyliśmy, olbrzymią większość z nich włączyliśmy do pierwotnego projektu.

Z samych założeń zakresu zadania, odrzuciliśmy na wstępie zgłaszane uwagi dotyczące:

 • przywrócenia mundurów galowych
 • przywrócenia mundurów instruktorskich
 • wprowadzenia osobnych krojów mundurów innych specjalności
 • dopuszczenia do munduru spodni w kamuflażu

 

Nowości

Pod wpływem zgłaszanych przez środowiska uwag Główna Kwatera wyraziła zgodę na wprowadzenie w projekcie następujących zmian merytorycznych:

 1. dopuszczenia oznaczania stopni harcerskich albo tylko na Krzyżu, albo tylko na pagonach, albo na oba sposoby łącznie (dotąd oznaczanie ich na pagonach było obowiązkowe)
 2. zróżnicowania sznurów funkcyjnych członków komendy oraz instruktorów działających w zespołach danego szczebla (dotąd członek np. komendy chorągwi nosił identyczne oznaczenie jak instruktor referatu)
 3. dopuszczenie noszenia chust na sposób skautowy na ubiorach polowych

 

Usunięte błędy i luki

regulamin podstawowy

 • określono zasady noszenia chusty narodowej
 • określono sznur szefa klubu specjalnościowego
 • przywrócono sznur funkcyjnego drużyny
 • doprecyzowano pojęcie funkcji podstawowej pod kątem oznaczania funkcji suwakami
 • przy oznaczeniach funkcji zrezygnowano z niezrozumiałego dziś pojęcia instruktora komendy, zastępując je pojęciem członka zespołu instruktorskiego
 • określono zasady noszenia odznaki Nieprzetartego Szlaku („słoneczko”)
 • wymieniono liczne odznaki noszone na pasku, zdefiniowane w osobnych regulaminach (OKK, OKP, HSR…)
 • określono miejsce noszenia Harcerskiego Znaku Balonowego
 • wyjaśniono kwestię noszenia przez zuchy pagonów w barwach gromady na naramiennikach
 • doprecyzowano, kto nosi oznaki sprawności zuchowych i harcerskich
 • przywrócono wywijki jako opcję
 • dopuszczono noszenie pasów w kolorze czarnym przez harcerzy (dotąd nie było czego nosić do czarnych spodni)

regulamin specjalności wodnej

 • określono wzór znaczka na czapkach zuchowych („amerykankach”, „papajkach”)
 • określono wzory odznak kwalifikacji specjalnościowych (rozszerzono dawne oznaczenia patentów żeglarskich)

regulamin specjalności konnej

 • Z uwagi na bardzo małą liczebność specjalności konnej (ok. 7 drużyn) Główna Kwatera podjęła decyzję o wydzieleniu regulaminu mundurowego tej specjalności z regulaminu ogólnego i przyjęciu go osobną uchwałą na zasadzie wyjątku od regulaminu podstawowego dla środowisk realizujących tę specjalność.
 • Regulamin musiał zostać w zasadzie napisany od nowa… co też instruktorzy specjalności zrobili. Ostatecznie po uzgodnieniach z GK w stosunku do regulaminu z 1997 r.:
 • mundurem podstawowym jest zestaw: koszula mundurowa + spodnie bryczesy
 • przy działaniach niezwiązanych ze specjalnością można też nosić pełny mundur podstawowy
 • na zawodach dopuszcza się stosowanie mundurów wzoru kawaleryjskiego
 • zmieniono wzór plakietki specjalności
 • dodano osobny wzór lilijki specjalności konnej
 • opisano odznakę specjalnościowych kwalifikacji instruktorskich
 • opisano noszenie odznak honorowych oddziałów kawalerii II RP

regulamin oznak i odznak

 • przywrócono znane z wcześniejszych regulaminów opisy wyglądu poszczególnych oznak i odznak

wzory elementów umundurowania

 • opisano poszczególne elementy umundurowania, od koszul i bluz przez paski po guziki

 

Ujednolicony regulamin mundurowy wszedł w życie 31 marca 2015 r. (regulamin, uchwała wprowadzająca).

 

Nowelizacja z marca 2016 r.

Praktyka pokazała, że do regulaminu z 2015 r. wkradły się drobne pomyłki i przeoczenia. Jednocześnie życie szło do przodu, pojawiały się nowe pomysły, zwłaszcza gdy okazało się, że jest realna szansa na ich przyjęcie. 1 marca 2016 r. Główna Kwatera ZHP przyjęła nowelizację regulaminu, zawierającą m.in. następujące zmiany i poprawki merytoryczne:

 • przywrócono w opisach pas zuchowy, jako opcję podstawową, ale nie jedyną
 • przywrócono opcję eleganckich spódnic dla instruktorek, członkiń starszyzny i wędrowniczek
 • przywrócono opcję eleganckich czółenek bez getrów dla instruktorek, członkiń starszyzny i wędrowniczek
 • ujednolicono, że czapka zuchowa nie jest wzoru ZHP (kapelusz jest), dodano jej ogólny opis
 • przywrócono nazwany wprost szary kapelusz „Olga” dla instruktorek, członkiń starszyzny i wędrowniczek
 • rozluźniono zapis zabraniający noszenia pasa harcerskiego do bluzy wodniackiej typu „worek” – teraz wolno (pod bluzą), ale nie ma obowiązku
 • dopuszczono noszenie czapek i kapeluszy zuchowych przez zuchy wodne
 • przywrócono poprzednie zasady noszenia plakietki ISGF
 • uogólniono zapis o noszeniu na rękawie plakietek innych organizacji skautowych na ICCS, ICCG, DESMOS itp.
 • dodano odznakę seniorów, w dwóch stopniach: oznaczenie grupy członkowskiej oraz odznakę honorową
 • doprecyzowano zapisy dot. oznaczania funkcji sznurami
 • uogólniono opis sznura funkcyjnego drużyny (żeby nie kłócił się z oznaczeniem funkcji zastępowego)
 • dodano odznaki kwalifikacji wodnych (na prawym rękawie, uogólnione dawne plakietki patentów)

…plus kilkadziesiąt naprawdę drobnych mniejszych poprawek edycyjnych i technicznych. Nowelizacja nie zdelegalizowała żadnych dopuszczonych dotąd kombinacji mundurowych, a raczej dopuściła szereg nowych wariantów (na ogół przeoczone lub omyłkowo usunięte rok temu).

Nowelizacja weszła w życie 1 marca 2016 r.: regulamin złożony w jednej kolumnie: DOCX, PDF; w dwóch kolumnach: DOCX, PDF; w formacie ePUB; uchwała wprowadzająca

 

Znane błędy i niedopowiedzenia

Nic nie jest doskonałe. Na dzień dzisiejszy wiadomo o następujących niedopowiedzeniach obowiązującego regulaminu:

 1. nie określono, jaki sznur noszą członkowie międzyhufcowych zespołów instruktorskich (np. ZKK czy KSI); na logikę, powinien to być sznur srebrny spod ramienia, jak u członków zespołów hufcowych, ale regulamin wprost tego nie stwierdza