regulaminy dotyczące wszystkich szczebli, w tym PJO

Wraz z nową Instrukcją gromady, drużyny, kręgu, klubu mają wejść w życie cztery inne instrukcje regulujące opisane poniżej obszary. Dzięki temu drużynowy będzie miał do dyspozycji 7 dokumentów, które obejmą całość kwestii organizacyjnych funkcjonowania gromady czy drużyny:

 1. Instrukcję gromady, drużyny, kręgu, klubu – uchwalona, wchodzi w życie
 2. Instrukcję HALiZ – uchwalona, weszła w życie
 3. Regulamin mundurowy – uchwalony, wszedł w życie
 4. Regulamin musztry i ceremoniału
 5. Instrukcję spraw członkowskich – uchwalona, weszła w życie, patrz poniżej
 6. Zasady współpracy zagranicznej– uchwalone, weszły w życie, patrz poniżej
 7. Regulamin Harcerskiego Internetu – uchwalony, wszedł w życie, patrz poniżej

Zakres poszczególnych obszarów przedstawia się następująco:

 1. sprawy członkowskie: składki, przydział służbowy, Ewidencja ZHP
  Regulamin spraw członkowskich ZHP został wprowadzony Uchwałą GK ZHP nr 133/2016 z 9 maja 2016 r. (regulamin, uchwała wprowadzająca). Zastąpił on następujące akty:

  • Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 160/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotycząca zatwierdzenia „Instrukcji w sprawie przydziału służbowego i przynależności członków do jednostek ZHP”
  • Uchwałę nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej

  (Wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim procedury zaliczania służby instruktorskiej, a także doprecyzowania zasad i procedury zmian przydziału i przynależności).

  Dodatkowo obszar ten jest dziś regulowany następującymi aktami:

  1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 161/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia systemu Ewidencja ZHP w Związku Harcerstwa Polskiego – przewidziana do unieważnienia w momencie uwzględnienia wszystkich jej istotnych zapisów w innych regulacjach
  2. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 123/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej – po analizie pozostawiona jako osobny dokument, gdyż zawiera niemal wyłącznie postanowienia finansowo-księgowe
  3. Uchwała nr 34/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 marca 2011 r. w sprawie definicji składki członkowskiej ZHP – kompetencja statutowa RN ZHP
  4. Uchwała Nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP – kompetencja statutowa RN ZHP
  5. Uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej – kompetencja statutowa RN ZHP

  (Uchwały RN zaznaczone kursywą podano tylko informacyjne, bo GK ZHP nie może ich przerabiać).

 2. współpraca zagraniczna
  Zasady współpracy zagranicznej jednostek ZHP zostały wprowadzone Uchwałą GK ZHP nr 164/2016 z 3 listopada 2016 r. (zasady, uchwała wprowadzająca). Zastąpiły one:

  • Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 84/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad współpracy zagranicznej jednostek ZHP”
 3. mundury i ceremoniał: mundury, oznaczenia instrumentów metodycznych, wzory graficzne wyróżnień, sztandary, nazwy i imiona
  Obszar ten jest dziś regulowany następującymi aktami:

  • Zasady musztry i ceremoniału harcerskiego z 20 maja 1997 r.
  • Uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 6 z 23 maja 1998 r. w sprawie Regulaminu flagowego ZHP
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 101/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów graficznych wyróżnień ZHP
  • Uchwała nr 17/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania nazw i imion
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 199/2005 z dnia 29 września 2005 r. zatwierdzająca „Instrukcję w sprawie sztandarów w ZHP”
  • Regulamin mundurów zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 20 sierpnia 1997 r.
  • Regulamin odznak i oznak zuchowych, harcerskich i instruktorskich Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 20 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 187/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie oznaczania na mundurze projektu starszoharcerskiego;
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 20/2006 z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie mundurowym ZHP;
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 153/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 209/2005 w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP z dnia 15 listopada 2005 r.
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 209/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 209/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP
  • Zasady Pracy Lotniczej w ZHP wprowadzone Decyzją Naczelnika ZHP nr … z 1982 r. – w części dotyczącej oznaczania na mundurze „Husarskich skrzydeł”

  (Tym razem kursywą zaznaczono akty dotyczące mundurów, „obsłużone” już w ujednoliconym regulaminie mundurowym).

 4. harcerski internet: domeny, adresy, zasady funkcjonowania serwisów, konta pocztowe, minima stron, symbole graficzne na stronach
  Regulamin Harcerskiego Internetu został wprowadzony Uchwałą GK ZHP nr 76/2015 z 1 lipca 2015 r. (regulamin, uchwała wprowadzająca). Zastąpił on następujące akty:

  • Uchwałę Głównej Kwatery nr 108/2004 z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu kont pocztowych, kont WWW oraz używania symboli graficznych”
  • Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 128/2008 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających funkcjonowanie harcerskiego Internetu (3 regulaminy)