uwagi do stosowania schematu rozkazu drużynowego

 ⚒ ⚒ ⚒   propozycja   ⚒ ⚒ ⚒ 

 • Rozkaz jest zawsze drużynowego, nie np. rady drużyny, niezależnie od poziomu metodycznego.
 • Numeracja punktów jest stała. Przykładowo, utworzenie nowego zastępu będzie zawsze w p. 3.1, niezależnie od pozostałej zawartości rozkazu. Oznacza to, że kolejne punktu danego rozkazu nie muszą tworzyć ciągłej sekwencji i np. po p. 3 może nastąpić p. 5.
 • Każdy punkt ma swój stały tytuł, który nie ulega zmianie.
 • Rozkaz piszemy w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Używamy sformułowań: zatwierdzam, przyznaję, mianuję, powołuję, zwalniam itp.
 • Gdy decyzja ogłaszana w rozkazie jest suwerenną decyzją np. rady drużyny, piszemy: podaję do wiadomości decyzję Rady Drużyny … o … itp.
 • Datę, z którą dany zapis odnosi skutek, podajemy tylko wtedy, gdy jest inna niż data rozkazu.
 • Odnosząc się do członków ZHP, używamy w pierwszej kolejności ich stopnia instruktorskiego; jeśli takowego nie mają, używamy stopnia harcerskiego; jeśli jego też nie mają – piszemy „dh”. Używamy skrótów stopni.
 • W rozkazie sprawności, stopnie, mianowania na funkcje są decyzjami drużynowego; rada drużyny starszoharcerskiej lub drużyna wędrownicza wnioskuje w tej sprawie do drużynowego.
 • Nieelegancko jest używać numerów zastępów. Zastępy mają nazwy!
 • Sprawność się przyznaje, a nie zamyka.
 • Przenosimy kogoś na prośbę zainteresowanego, a nie na własną prośbę.
 • Ewentualne wyjątki z rozkazu jednostki nadrzędnej podajemy zawsze przed punktem pierwszym. Cytujemy tylko fragmenty dotyczące naszej drużyny.
 • Podpisując rozkaz, nie należy używać w odniesieniu do siebie samego druh/druhna, podobnie jak podpisując pismo urzędowe, żaden autor nie napisze o sobie pan/pani. Pod rozkazem nie umieszczamy słowa „podpisał” ani symbolu /-/.
 • Rozkaz podpisujemy stopniem, imieniem i nazwiskiem – funkcję podaliśmy już przecież w nagłówku.
 • Numeracja rozkazów zaczyna się od pierwszego numeru w każdym nowym roku kalendarzowym, według schematu L.7/2013. Rozkazy specjalne posiadają odrębną numerację.
 • Wyniki rywalizacji w turniejach, grach etc. podajemy w punkcie dot. wyróżnień, a nie dotyczącym nagród – nagrody są ujęte w Statucie ZHP i dotyczą czego innego.