plany prac zespołu

Według stanu na dziś (marzec 2018 r.) plany rysują się nastepująco:

 1. aktualizacja Instrukcji HALiZ – niezbędna natychmiast, z powodu zmiany przepisów państwowych (karty kwalifikacyjne, RODO, miejsca do kąpieli, zaświadczenia o niekaralności…)
  aktualizacja techniczna, nie są planowane istotniejsze zmiany obecnych rozwiązań
 2. aktualizacja Instrukcji PJO i HKS – niezbędna natychmiast, z powodu zmiany przepisów państwowych (RODO)
  aktualizacja techniczna + kryteria drużyny specjalnościowej + poprawki pomniejszych błędów
 3. aktualizacja regulaminu mundurowego
  poprawienie kilku pomniejszych błędów i przeoczeń
 4. jednolity regulamin obszaru „musztra i ceremoniał” – zaległy z poprzedniej kadencji

Zespół nieodmiennie będzie wdzięczny za wskazanie wszelkich błędów zauważonych w obowiązujących dokumentach ZHP. Zdecydowanie lepiej poprawić je nawet punktową nowelizacją niż żyć latami ze znanymi błędnymi rozwiązaniami w regulaminach.

Instrukcja chorągwi

Nowa „Instrukcja tworzenia i działania chorągwi” została wprowadzona Uchwałą GK ZHP nr 205/2017 i weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.:

Idea i zadania chorągwi są określone w Statucie ZHP, siłą rzeczy więc nowa Instrukcja nie wprowadza w tym zakresie żadnych nowości. Zmiany mają na celu dostosowanie wcześniejszej, mocno już nieaktualnej instrukcji do aktualnego stanu prawnego… np. uwzględnienie osobowości prawnej chorągwi i jej konsekwencji.

Instrukcja hufca

Nowa „Instrukcja tworzenia i działania hufca” została wprowadzona Uchwałą GK ZHP nr 157/2016 i weszła w życie z dniem 1 września 2016 r.:

Idea i zadania hufca są określone w Statucie ZHP, siłą rzeczy więc nowa Instrukcja nie wprowadza w tym zakresie żadnych nowości. Zmiany mają charakter organizacyjny:

 • przeniesiono do instrukcji niektóre postanowienia dotyczące Ewidencji ZHP, otwierając drogę do planowanej likwidacji osobnych regulaminów dotyczących tego systemu
 • dopuszczono wprost funkcjonowanie jednostek w hufcach innych niż wskazywałaby geografia, za zgodą obu zainteresowanych hufców
 • uregulowano kwestię ogłaszania decyzji władz hufca, w tym rozkazów komendanta
 • uregulowano podstawowe zasady współdziałania władz hufca
 • uwzględniono możliwość realizowania zadań hufca za pośrednictwem zespołów międzyhufcowych lub wręcz chorągwianych
 • określono rolę zespołów instruktorskich hufca w tworzeniu planu pracy hufca
 • wprowadzono obowiązek założenia konta lub subkonta bankowego dla jednostki działającej w hufcu na jej życzenie
 • uwzględniono możliwość prowadzenia dokumentacji hufca w formie elektronicznej
 • uelastyczniono procedurę naprawczą hufca

Instrukcja szczepu i związku drużyn

Nowa „Instrukcja tworzenia i działania szczepu i związku drużyn” została wprowadzona Uchwałą GK ZHP nr 156/2016 i weszła w życie z dniem 1 września 2016 r.:

Wyrażona w nowej Instrukcji idea szczepu jest identyczna jak dotąd. Wprowadzane zmiany mają dwa główne cele: odbiurokratyzowanie jednostki będącej w zamierzeniu oddolnym zrzeszeniem gromad i drużyn oraz zabezpieczenie interesów drużynowych w stosunku do komendy szczepu. Ponadto zdefiniowano szczep specjalnościowy (było to istotne dla gromad specjalnościowych) oraz szczep Nieprzetartego Szlaku i określono specyficzne dla nich cele działania.

Idea związku drużyn uległa zasadniczej zmianie. Dotąd związek drużyn był co do idei zlokalizowany w strukturze ZHP między drużyną i szczepem a hufcem. Miał on być z jednej strony etapem przejściowym na drodze tworzenia nowego hufca, a z drugiej platformą do podtrzymania więzi i tożsamości likwidowanego hufca, mającą ułatwić jego odtworzenie w przyszłości. Praktyka pokazała, że ten pomysł się nie sprawdził: związków drużyn jest dziś około 50, a i tak nie wszystkie spełniają wymogi dzisiejszej instrukcji (dla porównania, szczepów mamy dziś ponad 500); co więcej, przypadki przekształcania się związku drużyn w hufiec niemal się nie zdarzają.

Związek drużyn jest wymieniony w Statucie ZHP jako forma zrzeszania się gromad i drużyn, jednostka taka musi więc być zdefiniowana w regulaminach. Mając to na uwadze, Główna Kwatera ZHP zdecydowała się wykorzystać tę formę w zupełnie innym miejscu struktury Związku. Związek drużyn opisany w nowej Instrukcji jest jednostką porównywalną ze szczepem, ale luźniejszą, mającą zapewniać drużynom korzyści przede wszystkim natury organizacyjnej. Jest to forma organizacyjna formalizująca luźną współpracę gromad i drużyn, niekoniecznie tworzących ciąg wychowawczy i posiadających już wspólną tożsamość. Taki związek drużyn może w przyszłości przekształcić się w szczep i nadzieja na to jest jednym z głównych powodów wprowadzenia opisywanej zmiany.
Warto tu jednak zauważyć, że wprowadzone zmiany w żaden sposób nie utrudnią istniejącym dziś związkom drużyn funkcjonowania według dotychczasowych zasad. Nie ma żadnych przeszkód, by przeniosły one do swych konstytucji dzisiejsze zasady, w formie wymogów lub zaleceń, i nadal liczyły po 10 jednostek, wybierały do komendy instruktorów itd.

Poza tym nowa Instrukcja wprowadza kilka zmian organizacyjnych:

 • doprecyzowano procedurę tworzenia i rozwiązywania szczepu / związku drużyn, usuwając pole do obserwowanych dziś nadużyć
 • określono zasady wychodzenia jednostek ze szczepu / związku drużyn, w tym kwestie majątkowe
 • uelastyczniono wewnętrzną organizację szczepu / związku drużyn, pozostawiając większość rozwiązań do decyzji samej jednostki
 • zarezerwowano niektóre kluczowe decyzje wyłącznie dla szefów jednostek działających w szczepie / związku drużyn, zapobiegając utracie przez nich kontroli nad szczepem / związku drużyn